Beheerder Brandmeld Installatie

Productcode: 

30

Prijs (excl. BTW): 

€  298,00

BTW Tarief: 

21%

Lesuren: 

12

Leerstof: 

NIBHV

Kwalificatie: 

Diploma BBMI

Onderwijsvorm: 

Theorie en vaardigheid

Taakomschrijving BBMI
Een BBMI fungeert als eerste aanspreekpunt voor de brandweer en is verantwoordelijk voor het dagelijks beheren en onderhouden van de installatie om ongewenste meldingen en storingen te voorkomen. Een tijdige signalering biedt de mogelijkheid preventieve maatregelen te nemen, bespaart u en de brandweer onnodig uitrukken en waarborgt de bedrijfsveiligheid.

De cursus
De cursus is bedoeld voor medewerkers die te maken hebben met de bediening en het technische beheer van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Er is geen specifieke vooropleiding vereist, bij voorkeur geschoolde BHV-ers. De cursus bestaat uit een lesdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en een lesdag van 09.00 uur tot 13.00 uur en wordt verzorgd door zeer ervaren docenten. Tussen beide lesdagen zit een periode van 2 weken. In deze tijd dient u een aantal opdrachten uit te werken in uw eigen organisatie.

De cursus wordt op uw locatie gegeven!

Tijdens de cursus BBMI wisselen theorie- en praktijkonderdelen elkaar af en komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Brandmeldinstallatie, techniek en activiteiten
  • De taken van de beheerder
  • Voorschriften, normen, eisen, opbouw, werking, componenten en documenten van brandmeld- en ontruimingsinstallaties volgens de NEN-norm 2654-1 en 2654-2.
  • Het registreren en rapporteren van gegevens in het logboek
  • Instructie van derden

Cursusgeld en examen
Het cursusgeld is inclusief lesmateriaal  en examen, exclusief  BTW. Het examen van Beheerder brandmeldinstallatie bestaat uit een  examen met meerkeuzevragen en een projectopdracht. Bij goed gevolg voor beide onderdelen ontvangt u het MOOA Diploma Beheerder Brandmeldinstallatie.

Aantal cursisten: minimaal 4 en maximaal 6

Nascholing 1x per jaar 3 uur

 

Bijlage: achtergrond informatie 

Wie is verantwoordelijk voor het juist functioneren van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie na de oplevering?

De gebruiker van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. Dit kan tevens de eigenaar zijn.

Wanneer is dat het geval?

In ieder geval als het een geëiste installatie is. Installaties worden geëist door de overheid in het kader van bouw- en gebruiksvergunningen of door een verzekeraar als onderdeel van een polis. De eis kan geformuleerd zijn in een vergunning, Inspectieplan/Programma van Eisen/Basisdocument Brandbeveiliging, contract met een alarmcentrale, verzekeringspolis, etc.

Welke normen zijn van toepassing?

Voor Brandmeldinstallaties geldt NEN 2654-1:2002 "Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties

- Deel 1: Brandmeldinstallaties".

Voor ontruimingsalarminstallaties geldt NEN 2654-2:2004 "Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties

 - Deel 2: Ontruimingsalarminstallaties".

Wat bepalen deze normen?

Allereerst is het doel van beide normen identiek, namelijk het bepalen van voorwaarden voor het "juist functioneren" van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie.

De gebruiker stelt voor de beheer- en controletaken een Beheerder aan. Dit mag een medewerker zijn, die in dienst is van het bedrijf van de gebruiker, maar een Beheerder mag ook extern worden ingehuurd, dit is echter kostbaar.

De gebruiker sluit een onderhoudscontract af met een onderhouder (meestal het branddetectiebedrijf respectievelijk de leverancier van de ontruimingsalarminstallatie). De onderhouder voert periodiek preventief onderhoud uit, onder verantwoordelijkheid van een onderhoudsdeskundige.

Daarnaast bepalen beide normen de taken van de Beheerder en de onderhouder, zowel in omvang, inhoud als frequentie. De bevindingen moeten in het logboek worden vastgelegd.

Tevens wordt voorgeschreven hoe de gebruiker moet handelen als (een deel van) de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie buiten bedrijf wordt gesteld (bijvoorbeeld door een storing, werkzaamheden, uitbreidingen, onderhoud).

Wie leidt de Beheerder op?

De Beheerder moet een opleiding en een instructie krijgen.

De opleiding betreft algemene kennis over de brandrisico's, brand, blusstoffen, brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties, verschillende soorten melders en signaalgevers, beheer-, controle- en onderhoudstaken etc.

Deze opleiding wordt bij diverse opleidingsinstituten gegeven.

De instructie betreft de specifieke technische eigenschappen en bediening van de desbetreffende installatie.  

Interesse in deze opleiding? Neem vrijblijvend contact met ons op.